Γενικές Πληροφορίες

Στο παρόν κείμενο γίνεται αναφορά σε ένα υποσύνολο των λειτουργιών που διατίθενται από το API του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόσβαση - Αυθεντικοποίηση

To Mitos API προσφέρει μια μορφή ελέγχου ταυτότητας:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, θα πρέπει να αποστείλετε e-mail στο api@mitos.gov.gr

Βασικές πληροφορίες API

To σύνολο των API endpoints είναι προσβάσιμα μέσω του API_BASE_URL:

https://api.digigov.grnet.gr/

Το σύνολο των endpoints ορίζονται από συγκεκριμένη έκδοση ΑPI_VERSION. Η παρούσα έκδοση είναι η /v1.

Κάθε endpoint επιστρέφει την πληροφορία σε μορφή JSON και τα επιστρεφόμενα πεδία εξαρτώνται από το υποσυστημα από την οποία φέρει την πληροφορία.

{ "data: { "id": "string", "title": { "el": "string", "en": "string" }, }, "total": 0, "next_page": 0, "current_page": 0, "limit": 0, "success": true }

Η επιστρεφόμενη πληροφορία προς κατανάλωση ζεί στο object data ενώ κάθε επιστρεφόμενο object έχει απαραίτητα τις τιμές id και title.

Σε endpoint που επιστρέφουν πολλαπλά αποτελέσματα δίνεται δυνατότητα επιστροφής αποτελεσμάτων με σελιδοποίηση χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους page και limit

?page=1&limit=100

Βασικές κλήσεις στο API

Εμφάνιση όλων των διαδικασιών

Επιστρέφει το σύνολο των διαδικασιών που φιλοξενούνται στο mitos.gov.gr (με σελιδοποίηση). Επιστρέφει το μοναδικό 6ψηφιο αναγνωριστικό καθε διαδικασίας μαζί με τον τίτλο της.

curl -X GET "API_BASE_URL/API_VERSION/services

Π.χ. :

curl -X GET https://api.digigov.grnet.gr/v1/services?page=1&limit=100

Εμφάνιση συγκεκριμένης διαδικασίας

Επιστρέφει την πληροφορία που αφορά μια διαδικασία του mitos.gov.gr. Ως παράμετρο παίρνει ένα από τα παρακάτω:

Το σύνολο των πεδίων της διαδικασίας περιέχονται μέσα στο object metadata και είναι οργανωμένα κάτω από τις ομάδες πεδίων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα.

Για την καλύτερη κατανόηση της παρεχόμενης πληροφορίας μπορείτε να βλέπετε παράλληλα και τη διαδικασία όπως αυτή προβάλλεται στο mitos.gov.gr

Ειδικότερα με βάση το id μπορείτε να βρίσκεται άμεσα τον σύνδεσμο καθε διαδικασίας ακολουθώντας το https://id.mitos.gov.gr/XXXXXX

Βάση του 6ψήφιου ID της

curl -X GET API_BASE_URL/API_VERSION/services/{id}

Βάση του UUID της

curl -X GET API_BASE_URL/API_VERSION/services/{uuid}

Αντιστοίχιση πεδίων με τρίτα APIs

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα διάφορα πεδία τα οποία για να αντλήσετε την πλήρη πληροφορία τους θα πρέπει να καλέσετε τρίτα APIs του mitos.gov.gr. Για κάθε πεδίο δίνεται ο συνολικός κατάλογος και το endpoint για την singular πληροφορία του κάθε πεδίου.

Φορείς

Κατάλογος Φορέων
curl -X GET https://api.digigov.grnet.gr/v1/organizations
curl -X GET https://api.digigov.grnet.gr/v1/organizations?page=2&limit=100
Πληροφορίες Φορέα

Για να αντλήσουμε πληροφορίες για έναν φορέα καλούμε:

curl -X GET https://api.digigov.grnet.gr/v1/organization?id={org_id}